Hvem kan søke?

Stipender og tilskudd kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har adresse i Norge, til kulturaktiviteter innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer kulturutveksling innen områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur.

Ved tildelingen blir nye bilaterale samarbeidsformer prioritert, og dette fører til at nordiske prosjekter ikke nødvendigvis blir vurdert. Engangstiltak prioriteres foran årlig tilbakevendende arrangementer. Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Vi minner om at det finnes en rekke andre nordiske støtteordninger som f.eks. Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt.

Det årlige tildelingsbeløpet varierer fra år til år.

Søknader som gjelder allerede gjennomførte eller igangsatte prosjekter vurderes ikke.