Hvem kan søke?

Tilskudd kan søkes av enkeltpersoner, organisasjoner, foreninger og institusjoner som har adresse i Norge, til kulturaktiviteter innenfor fondets interesseområde. Fondet prioriterer kulturutveksling innen områdene arkitektur, visuell kunst, design, film og foto, musikk, teater, dans og litteratur.

Ved tildelingen blir nye bilaterale samarbeidsformer prioritert. Dette fører til at nordiske prosjekter ikke nødvendigvis blir vurdert. Vi minner om at det finnes en rekke andre nordiske støtteordninger som f.eks. Nordisk kulturfond og Nordisk kulturkontakt. Tilskuddet gis heller ikke til prosjekter som allerede er påbegynt eller iverksatt før vedtak er fattet av fondet. Engangstiltak prioriteres foran årlig tilbakevendende arrangementer.

Fondet fullfinansierer ikke prosjekter. Tilskuddet fra fondet er primært ment å dekke kostnadene ved den bilaterale delen av prosjektet. Det årlige tildelingsbeløpet varierer fra år til år.